Det naturliga steget och social hållbar utveckling

Social hållbar utveckling är ett begrepp som kan tyckas svårt att definiera. Men i kort handlar det om att skapa ett samhälle där samtliga individer känner sig respekterade och har samma rättigheter. Det ska inte spela någon roll vilken förutsättning eller vilka behov en person har – alla ska ändå ha samma chans. En chans till livskvalitet i ett samhälle där man känner att man kan utvecklas. Det handlar både om utbildning men även om hälsa. För att nå en social hållbar utveckling måste man utveckla stadsstrukturen så att den passar alla. Det ska kännas tryggt, tillgängligt och integrerat där man välkomnar mångfald och kultur.

Ekonomisk och ekologisk hållbarhet

Något man försöker att utveckla mer är cirkulär ekonomi. Detta innebär i kort att man vill följa naturens kretslopp till viss del. Detta gör man genom att sträva efter ett samhälle där avfall inte ska finnas utan istället fungera som råvaror. Genom att börja tillverka produkter som är enkla att återvinna gör man något för att nå ekologisk och ekonomisk hållbarhet i en cirkulär ekonomi. Andra exempel, bland annat inom företag eller organisationer, där man har möjlighet att byta ut den gamla linjära ekonomiska modellen till en cirkulär ekonomi, fungerar genom att:

  • Man avvecklar miljöfarliga ämnen från industrierna
  • Man ser över produktinstruktioner för att förnya produktionen med produkter som går att brytas isär i sina beståndsdelar (därmed blir det enklare att återvinna).
  • Man börjar investera i förnyelsebar energi till sina industrier.

EU har en handlingsplan som trädde i kraft 2015 och som går ut på att länder i Europa ska börja satsa mer på produkters livscykel genom att producera produkter som går att återvinna på ett enkelt sätt. Man håller även på att ta fram nya standarder för bland annat packmaterial där man vill hitta ekodesignade produkter istället.

Kort om Brundtlandkommissionen

Brundtlandkommissionen, mer rätt kallad Vår gemensamma framtid, eller Report of the World Commission on Environment and Development: Our common future, är en rapport som skrevs på uppdrag från FN år 1987. Kommissionen gick igenom hur sambandet mellan ekonomisk utveckling och miljöförstörelse såg ut. Man utarbetade därefter ett sätt till mer långsiktiga miljöstrategier. En definition som finns med i Brundtlandkommissionen är: ”En hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov”

Polarisering och klassklyftor

För att undvika att skapa ett samhälle där polarisering och klassklyftor är vardag, gäller det att satsa mer på en social hållbar utveckling. Detta lönar sig ur många synpunkter, inte bara ekonomiska fördelar. Även hälsa och livskvalitet och en känsla av att tillhöra.

Sociala skillnader – en fara för jämlikheten

Även i Sverige, ett land som många anser vara ett jämlikt och rikt land för alla, växer både polariseringen och klassklyftorna. Dessa sociala skillnader kan rentav bli skadligt ur hälsosynpunkt. Visste du till exempel att den förväntade livslängden varierar med så mycket som nio år bara i Göteborg, beroende på var du är ifrån. Detta exempel har märkts tydligt, särskilt i Göteborgs östra förorter. Till vårdcentralerna kommer folk i 50-årsåldern med problem som på andra platser i Göteborg drabbar människor i åldrarna 70 – 80.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *