Solpaneler, som består av seriekopplade solceller, nämns ofta som ett klimatsmart energialternativ, trots att en viss miljöpåverkan är aktuell vid tillverkningsprocessen. De tankegångarna, och hur miljövänliga dagens solcellssystem egentligen är, pratar vi mer om i den här artikeln.

Fossila bränslen påverkar miljön

Fossila bränslen, likt kol och gas, bör bytas ut, för att mer miljövänliga alternativ såsom solpaneler och solceller ska bli mer vanligt förekommande i hemmen. I Sverige är 99 procent av den el som tillverkas fossilfri, så ur ett globalt perspektiv, varför ska vi då köpa solceller?

Sverige ingår i en global elmarknad

Sanningen är att vi, tillsammans med många andra länder, ingår i en global elmarknad, där energi säljs och köps över landgränserna. Om fler mikroproducerar solel i Sverige, kan vi i exempelvis sälja överbliven energi till bland annat Tyskland eller Polen, som har en förkärlek för att elda med kol.

Solceller är miljövänliga

Nature.com menar i deras studie från 2016, att ett svenskt solcellssystem bidrar till en total miljöpåverkan om 28 till 35 gram koldioxid per genererad kWh, vilket kan jämföras med genomsnittsutsläppet för det europeiska elsystemet, som motsvarar mellan 400 till 750 gram koldioxid per kWh.

Solcellerna bidrar inte med några utsläpp när de producerar solel, vilket innebär att den totala miljöpåverkan förblir minimal. En viss påverkan kan dock härledas till tillverkning, produktion, installation samt återvinning av solceller, men när solcellssystemet är uppsatt på taket är den totala miljöpåverkan mycket liten i jämförelse med fossila energislag.

Att skaffa solceller

Ekonomiska incitament för solceller erbjuds av staten, men är de höga nog för att gemene person ska våga investera i ett komplett solcellssystem?

Mer specifikt motsvarar solcellsbidraget 20 % av offertpriset för en solcellsanläggning, medan ROT-avdraget motsvarar cirka 9 % av totalkostnaden. Du bör i första hand ansöka om ROT-avdraget, för att avslutligen betala tillbaka samma avdrag efter att solcellsbidraget beviljats. Detta då en kö motsvarande cirka 10 månader är aktuell hos Energimyndigheten, som handlägger solcellsbidragen. Du kan inte välja att nyttja både solcellsbidraget samt ROT-avdraget.

För att svara på rubrikfrågan bör solceller ses som en god investering. Materialkostnaden har sjunkit med över 80 % på 10 år, och Sverige befinner sig för närvarande i en solcells-boom, då alltfler svenskar väljer att investera i solceller.

Vad kostar solceller?

Ett komplett solcellssystem som klarar av att producera 5 kWp, och passar för ett mindre villatak, kostar cirka 90 000 kronor innan statliga bidrag. Priset kan dock skifta beroende på vilket solcells-material, vilken installatör samt vilka förutsättningar ditt villatak har för att producera solel.

I offertpriset ingår vanligtvis installation, transport, mätarbyte samt driftsättning. På Hemsol hittar du mer information när du ska köpa solpaneler, såsom en solcellskalkylator, en utförlig steg för steg-guide, samt artiklar som rör alla aspekter som kan förknippas med tillverkning av solel.

Solcellernas livscykel

Vi har fastslagit att solceller och solpaneler bidrar med en viss miljöpåverkan. Under denna rubrik klargör vi hur varför så är fallet.

Tillverkningen är energikrävande

Väldens mest vanliga solceller, de kristallina kiselsolcellerna, kräver att den kisel som används ska uppnå en hög renhetsgrad, vilket innebär tillverkningsprocessen kan ses som energikrävande.

En solcellspanel som är i full drift på ett svenskt villatak producerar lika mycket el för att täcka hela tillverkningsprocessen på cirka 2.5 år. Den energiåterbetalningstid som är aktuell i Sverige bör därför räknas som låg, även om den globala återbetalningstiden för solceller bara uppgår till 2 år.

Transportens miljöpåverkan är minimal

Även om dina solpaneler skulle behöva fraktas från Kina till Sverige, motsvarar miljöpåverkan för transporten bara ett fåtal procent av den totala utsläppsmängden.

Solcellerna måste återvinnas

Merparten av världens solceller och solpaneler är i drift, vilket innebär att en tydlig plan för hur solcellsanläggningarna ska återvinnas måste finnas. I Sverige betraktas uttjänta solceller som ”övrigt elektronikavfall”, men i takt med att fler solceller måste återvinnas, bör en ny, och mer effektiv metod vara på plats.

En förlängning av solcellssystemets totala livslängd beskrivs även som viktig. De solcellspaneler som masstillverkas idag har en garanterad maxeffekt som motsvarar minst 80 % efter 25 år, och om framtidens solceller blir än mer effektiva över tid, kan en begagnatmarknad växa sig stark, vilket bör gynna miljön.

Vad kan du göra för att välja miljöriktiga solceller?

Du bör i första hand köpa solceller med en låg degradering, en hög maxeffekt samt bra garantier. Degraderingen bör inte överstiga 0.3 % årligen, och effektgarantin bör vara aktuell i minst 25 år. Utöver det bör du se till att installatören handskas med dina solceller på ett korrekt sätt. Om dina solceller är sköra kan mikrosprickor uppstå, som riskerar att påverka den långsiktiga solelproduktionen.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *