Vår metod

Det Naturliga Steget erbjuder  affärs- och verksamhetsstrategisk rådgivning och kompetensutveckling. Vår metodik har utvecklats av internationella forskare och aktörer inom näringsliv och offentlig sektor under mer än 25 år, och kan hjälpa er att ta fram målbilder, strategier, och konkreta åtgärder för genuin förändring och framgång.

Med våra fyra hållbarhetsprinciper som utgångspunkt kan ni på ett enkelt sätt definiera hållbarhet och vad det innebär för er verksamhet. Genom att skapa en klar målbild av hur verksamheten ser ut när den är socialt och ekologiskt hållbar får ni en tydlig och långsiktig riktning för framgång. Utifrån målbilden kan ni sedan identifiera och prioritera smarta och lönsamma utvecklingsvägar mot målet genom backcasting. Detta tillvägagångssätt genererar kreativa lösningar och säkerställer att ni inte fastnar i kortsiktiga lösningar av akuta problem.

Tillsammans ser vi till att dagens lösningar håller för morgondagens utmaningar.

Jag vill veta mer om hur metodiken har utvecklats »

 

“The Natural Step provides an elegant framework, a compass, to guide us on the road ahead and is a powerful tool for all seeking a new mental model to move their businesses into a sustainable future.”

Maurice Strong, Secretary-General 1992 UN Earth Summit

“The whole world has dreamt about a solid definition of sustainability that would allow systematic step-by-step planning. When the definition arrived, delivered by The Natural Step, it was remarkable to see how simple it was. Why hadn’t anybody thought about it before?”

Paul Hawken, Author by Natural Capitalism

“The Natural Step is one of the few planning frameworks that is grounded in science and requires participating communities to address the impacts of tradeoffs in a systemic fashion. Once participants grasp the TNS language it becomes a new mental map that facilitates better decisions.”

Dr. Nola-Kate Seymoar, President & CEO, International Centre for Sustainable Cities

“We needed to bridge various actors across a shared mental model. Such a shared mental model would inherently need to deliver on the following: (i) cover the full scope of social and ecological and economic sustainability, (ii) rely on a scientifically robust sustainability definition (iii) be generic so as to be applicable for any topic or organization at any scale. We found but one such framework – the FSSD”

Prof. Toine Smits, Radboud University, responsible for Waalweelde Duurzaam

Hållbarhetsprinciperna

De fyra hållbarhetsprinciperna definierar de grundläggande villkoren för ett hållbart samhälle, samt hjälper till att säkerställa att vi inte systematiskt förstör de sociala och ekologiska systemen som vi är beroende av. De fungerar som instruktioner för att skapa ett välmående samhälle idag och i framtiden.

Hållbarhetsprinciperna erbjuder en tydlig referenspunkt för strategisk planering – inom dessa ramar måste vi hålla oss för att ställa om till en hållbar utveckling. De hjälper oss att förstå vad vi siktar mot, vilket är avgörande för att kunna ta steg mot ett hållbart samhälle på ett effektivt sätt.

 

I det hållbara samhället, utsätts inte naturen för systematisk…

 

SP1

1. … koncentrationsökning av ämnen från berggrunden (t.ex. fossila bränslen, metaller och mineraler)

2. … koncentrationsökning av ämnen från samhällets produktion (t.ex. svårnedbrytbara kemikalier som bromerade flamskyddsmedel och naturligt förekommande ämnen som kväve)

3. … undanträngning med fysiska metoder (t.ex. avskogning och utarmning av ekosystem)

4. … och det finns inga strukturella hinder för människors hälsa, inflytande, kompetens, opartiskhet och mening.

ABCD-modellen

Om vi ska kunna uppnå ett hållbart samhälle behöver alla delar i samhället förändras – hur vi lever våra liv, bygger städer, producerar mat, tillverkar produkter etc. De förändringar som behövs är genomgripande och vi behöver röra oss i samma riktning för att det ska få genomslag. Det är i hanteringen av komplexa utmaningar som metoden backcasting är effektiv – när stora förändringar behövs och när pågående trender är en del av problemet. Vi arbetar med backcasting utifrån en målbild med de fyra hållbarhetsprinciperna som ram. Med hjälp av backcasting kan vi sedan hitta smarta och innovativa vägar för att ta oss dit. De övergripande stegen i en sådan process kan beskrivas med hjälp av ABCD-modellen.

Medvetenhet och vision

En gemensam förståelse och kunskap kring hållbar utveckling är grundläggande för att kunna arbeta med möjligheter och utmaningar i hållbarhetsområdet. Att ha en tydlig målbild är en förutsättning för att kunna börja analysera, planera, utveckla och samarbeta för hållbarhet. Hållbarhetsprinciperna hjälper organisationer att föreställa sig en framtidsbild där deras organisation är framgångsrik i ett hållbart samhälle.

Nulägesanalys

Nästa steg är att göra en kartläggning av nuläget i förhållande till visionen och hållbarhetsprinciperna. I nulägesanalysen identifieras gapet mellan nuet och det hållbara målet genom att titta på de organisatoriska förutsättningarna såväl som den påverkan som organisationen har på de sociala och ekologiska systemen. På så sätt hjälper vi organisationer att identifiera strategiska möjligheter till förändring i relation till nyckelutmaningar och deras affärsmässiga konsekvenser.

Kreativa lösningar och idéer

När vi har identifierat gapet mellan där vi är idag och dit vi vill kan vi börja tänka på innovationer, lösningar och åtgärder. I en kreativ brainstorming process listas allt från visionära lösningar, som kan transformera hela organisationen och omvandla nyckelutmaningar till möjligheter, till enklare åtgärder som kan fungera som språngbrädor för att ta nästa steg i rätt riktning. Vi är tydliga med hur framgång ser ut och vilken process vi måste ställa om eller ändra för att ta oss dit.

Prioritering och planering

Utifrån alla kreativa idéer görs i detta skede en prioritering av vad organisationen ska fokusera på utifrån tre strategiska frågor. Är det ett steg i rätt riktning? Är det flexibelt och utvecklingsbart? Ger det god avkastning på kort och lång sikt? Prioriteringar görs bland de föreslagna lösningarna /innovationerna och smarta tidiga åtgärder samt konkreta program för förändring identifieras. Vi gör denna plan tillsammans så att du snabbt kan komma igång med din hållbarhetsresa.