Våra tjänster

Vi erbjuder tjänster inom rådgivning, kompetensutveckling och utbildning i strategisk hållbar utveckling. Vi vägleder dig att ta affärs- och verksamhetsstrategiska steg i riktning mot social och ekologisk hållbarhet för att skapa morgondagens framgångsrika verksamheter.

Framtiden för med sig nya spelregler där utmaningar såsom klimatförändringar, utarmning av ekosystem, förändrade resursförhållanden, social instabilitet, skiftande marknad och kundefterfrågan måste tacklas. För att skapa ett hållbart samhälle behöver företag och organisationer bidra till att återställa och skapa nya värden i samhället. Därför arbetar vi med verktyg såsom Future-Fit Business Benchmark och koncept som NETpositive.

Vi ger dig verktygen för att analysera, planera, utveckla och skapa nya samarbeten samt öka engagemang och kompetens. Målet är att nå ekologisk och social hållbarhet med god ekonomi. När du lyckas, har vi lyckats.

 

Rådgivning & konsulttjänster

Vi har lång erfarenhet av att arbeta med förändringsprocesser i företag och organisationer och vi skräddarsyr våra tjänster efter era behov. Vi arbetar med alltifrån svenska till stora multinationella organisationer. För vår del spelar det ingen roll om processen startar utifrån hela organisationen, ett affärsområden, en funktion, produkt eller tjänst – huvudsaken är att den startar och sedan fortsätter, steg för steg. I våra rådgivningsuppdrag arbetar vi med följande områden.

Strategiskt hållbarhetsarbete

Framgångsbeskrivning

Hur ser er organisation ut när den är social och ekologisk hållbar, framgångsrik, lönsam och attraktiv?

En tydlig framgångsbeskrivning fungerar som en ledstjärna för hela organisationen. Det ger er en gemensam förståelse, en tydlig riktlinje och ett gemensamt språk i ert hållbarhetsarbete. Det blir möjligt att hantera komplexitet och göra strategiska prioriteringar i situationer där alla handlingar har konsekvenser. En bra framgångsbeskrivning motiverar och engagerar medarbetare, vägleder deras handlingar och är ett forum för samarbete. Den identifierar riktningen och syftet, vilket resulterar i effektivitet, produktivitet samt lojalitet. En bra framgångsbeskrivning är a och o i en strategisk förändringsprocess.

+

Gapanalys / Nulägesanalys

Hur ser gapet ut mellan organisationens situation idag och morgondagens mål?

En gapanalys identifierar strategiska förändringsmöjligheter och nyckelutmaningar samt deras konsekvenser. Det ger er en förståelse för var ni är i nuläget i relation till er framgångsbeskrivning. Organisationen blir medveten om de möjligheter som kan ta verksamheten närmare framgång samt de hinder som måste hanteras för att bli framgångsrik. Det ger er också en överblick av hela organisationen, dess värdekedja och relation till omvärldens trender och utmaningar. Gapanalysen ger ett helhetsperspektiv på verksamheten.

Handlingsplan

Vad måste er organisation göra för att ta er från nuet till framgångsbeskrivningen?

En handlingsplan tas fram i en kreativ process som stimulerar nytänkande och innovation, vilket ofta resulterar i djärva idéer och konkurrenskraftiga lösningar. Den hjälper er att prioritera bland föreslagna lösningar och åtgärder. Den identifierar kortsiktiga åtgärder som fungerar som språngbrädor för att ta nästa steg i rätt riktning. Den möjliggör en övergång från ett reaktivt till ett proaktivt agerande. En bra handlingsplan är konkret och identifierar vilka åtgärder som ger snabb avkastning och konkurrensfördelar mot de åtgärder som kräver långsiktig planering. Det blir med andra ord enkelt att hantera hållbarhetsfrågan i relation till lönsamhet och affärs- och verksamhetsutveckling i både det korta och det långa perspektivet.

Företagsnätverk för hållbart ledarskap 

Företagsnätverk: Redo för nästa nivå?

Världen förändras snabbare än någonsin och våra hållbarhetsutmaningar kräver omedelbara lösningar. Inget företag är en ö, samverkan blir allt viktigare för att lyckas.

Det Naturliga Stegets företagsnätverk för hållbart ledarskap är ett forum för företag som vill ligga i framkant för att skapa långsiktig affärsnytta utifrån framtidens krav. Visionen är att nätverket vara ska vara en viktig och positiv förändringskraft i omställningen till ett hållbart samhälle.

Vi hjälper er att utveckla ett tydligt ledarskap och öka organisationens kunskap, medvetenhet och engagemang för hållbar utveckling. Vi gör det genom att visa på de ekologiska och sociala systemens samspel, de snabbt växande möjligheter för verksamheten och affärerna, samt hur man kan arbeta strategiskt och integrerat med frågorna.

Kommunikation & Rapportering

Hållbarhetsrapportering & styrning

Behöver ni hjälp med hållbarhetsrapporten?

Vi hjälper er med en strategisk översyn av hållbarhetsrapporteringen med syfte att ta ett tydligt framgångsperspektiv utifrån lönsamhet och affärer. Vi hjälper även till med tredje-partgranskning och GRI-rapportering.

Hur hållbarhetsrapporten organiseras och styrs har en stor påverkan för framgång – vi kan bistå er verksamhet med att utveckla strukturer, processer, roller och ansvarsfördelning samt indikatorer (KPI:er) som driver arbetet framåt, skapar engagemang och genom uppföljning visar på konkreta resultat.

Intressentdialog och kommunikation

 

Hållbarhetsutmaningarna är alltför komplexa och omfattande för att kunna lösas av en enskild aktör. Vi bidrar till konstruktiva intressentdialoger och samverkan med leverantörer, branschkollegor och andra intressenter. Vi har ett stort nätverk i Sverige och internationellt. Inom alla uppdrag arbetar vi med att skapa nya samarbeten och affärskontakter. Vi stödjer er i den interna och externa kommunikationen av ert hållbarhetsarbete och dess framsteg.

i

Materiality Analysis

(väsentlighetsanalys)

Bena ut vad som ska prioriteras

En väsentlighets-/materialitetsanalys är ett sätt att identifiera vad som ska prioriteras i ett företags hållbarhetsarbete med hjälp av intressenterna. Väsentlighetsanalysen kan bli en av grundstenarna i företagets hållbarhetsarbete. Resultatet används internt för val av fokusområden samt som underlag i det strategiska hållbarhetsarbetet och det ger vägledning om vilka frågor som bör lyftas i hållbarhetsredovisningen.

Analyser

Vi erbjuder en rad olika anlayser av marknaden, omvärlden, kommande trender, och även skräddarsydda analyser efter behov.

Omvärldsanalys / Trendanalys

Vi erbjuder verktyget för att analysera er samtid och framtid.

Vi lever i en värld av snabb och ständig förändring. För att kunna agera på bästa sätt och framtidssäkra sina beslut och strategier kan det vara nödvändigt att försöka förutse och uppmärksamma trender, innovationer och ädnrade förutsättningar.

Hur ser nuläget ut? Hur agerar andra företag? Vad finns det för nya innovationer och arbetssätt? Analysen ger en bild av hur omvärlden ser ut och det mest relevanta trenderna för ert företag. Detta kan sedan ligga som underlag för affärsstrategiska beslut utifrån de utmaningar och möljigheter som omvärldsanalysen belyser.

Sustainability Life Cycle Assessment

Sustainability Life Cycle Assessment (SLCA) är ett analysverktyg för att hjälpa organisationer definiera, analysera och utvärdera hållbarhet på produktnivå. Det ger företag en överblick av hela värdekedjan utifrån social och ekologisk hållbarhet, samt ger underlag till affärsstrategiska handlingsplaner.

Future-Fit Business Benchmark

 

“Being a sustainable company is not about being better than last year, or slightly better than your peers. It is about doing enough to safeguard the possibility that humanity can flourish on planet earth forever” 

Framtidsanalys – Future-Fit

Ett nytt analysverktyg med tillhörande tjänster för att hjälpa organisationer utforska vad Future Fit företagande innebär i praktiken. Tjänsten integrerar Future-Fit Business Benchmark mål i våra välutvecklade coaching tjänster för att bygga kapacitet inom en organisation för att framtidssäkra affärsstrategi.

Klicka på bilden här bredvid för mer info!

Den absolut senaste metoden för att effektivt mäta resultatet av ett företags hållbarhetsarbete heter The Future-Fit Business Benchmark och är ett initiativ lett av Det Naturliga Steget i Canada och företaget 3D Investment.

Verktyget revolutionerar varje företags hållbarhetsarbete genom att sätta resultaten av hållbarhetsarbetet i relation till den omställningstakt företag och organisationer behöver ha för att vara relevanta och framgångsrika i framtiden. Detta har sedan länge efterfrågats av åtskilliga aktörer som seriöst arbetar med ekologisk och social hållbarhet. Dagens hållbarhetsindex fokuserar på god praxis idag snarare än morgondagens krav på hållbarhet

Utbildning

Gå en av våra tvådagarskurser i strategiskt hållbarhetsarbete. Nivå 1 kursen kartlägger organisationens utmaningar och möjligheter. Vi identifierar drivkrafter och visar hur affärs- och organisationsutveckling kan styras mot social och ekologisk hållbarhet. I nivå 2 applicerar vi denna kunskap och i nivå 3 arbetar vi individuellt med att säkra upp kompetens och erfarenhet.

Jag vill veta mer om kursen; Strategisk Hållbarhet Nivå 1»

Jag vill veta vilka kurser som går just nu »

Webbkurs

Ta del av vår webbkurs, Hållbarhetsresan, och få ett gemensamt språk och förståelse för vad hållbarhet innebär i praktiken. Den första delkursen är en introduktion till hållbarhet och den andra delkursen introducerar ett praktiskt förhållningssätt till strategisk planering för hållbarhet. Vi kan även skräddarsy webbkurs moduler för att passa just ert behov.

Jag vill lära mig mer om webbkursen; Hållbarhetsresan »

 

Kurser

Vi erbjuder en rad olika kurser för er organisation och era medarbetare. Exempelvis inom:
Hållbar kemi, cirkulär ekonomi och hållbar livsmedelsproduktion.

Vi erbjuder även skräddarsydda kurser efter era specifika behov.

Vid frågor, kontakta vår utbildningsansvarig:
Kristoffer.lundholm@detnaturligasteget.se

Vision – målbild och strategi

Vi vägleder arbetet med att ta fram en inspirerande och samtidigt konkret målbild av en social och ekologisk fullt hållbar verksamhet. Det innebär en lönsam verksamhet som med framgång levererar värde till samhället utan att bryta mot någon av hållbarhetsprinciperna.

Hur ser er organisation ut när den är social och ekologisk hållbar, framgångsrik, lönsam och attraktiv?

En tydlig framgångsbeskrivning fungerar som en ledstjärna för hela organisationen. Det ger er en gemensam förståelse, en tydlig riktlinje och ett gemensamt språk i ert hållbarhetsarbete. Det blir möjligt att hantera komplexitet och göra strategiska prioriteringar i situationer där alla handlingar har konsekvenser. En bra framgångsbeskrivning motiverar och engagerar medarbetare, vägleder deras handlingar och är ett forum för samarbete. Den identifierar riktningen och syftet, vilket resulterar i effektivitet, produktivitet samt lojalitet. En bra framgångsbeskrivning är a och o i en strategisk förändringsprocess.

Case Studies

Vi har genom åren arbetat med flera internationella, multinationella och nationella organisationer både inom den offentliga och privata sektorn. Vägarna till framgång ser olika ut och vi vill här ge några exempel på vad som händer när organisationer ställer om och inleder sin hållbarhetsresa. Om du vill se vad våra tjänster kan ge för långsiktiga resultat, kolla in dessa case studies.

Vill du förstå affärsnyttan och konkurrensfördelarna med hållbarhet i just din bransch?
Möjligheterna är oändliga. Vi berättar hur du kan gå tillväga.

Står du inför arbetet att utveckla mål och strategier som ska inspirera och styra din organisation mot framgång i hållbarhetsarbetet?
Vi guidar dig.

Behöver du öka er kompetens, medvetenhet och engagemang internt kring hållbarhetsfrågorna?
Vi vet vad som fungerar.

Är det svårt att få in hållbarhet på den dagliga agendan i hela organisationen?
Vi har metoderna för effektivt hållbarhetsarbete.

Innovation

Vi erbjuder även metoder för samt vägledning i innovativ och hållbar produktutveckling.

Styrning och organisation

Hur hållbarhetsarbetet organiseras och styrs har en stor påverkan för framgång – vi kan bistå er verksamhet med att utveckla strukturer, processer, roller och ansvarsfördelning samt indikatorer (KPI:er) som driver arbetet framåt, skapar engagemang och genom uppföljning visar på konkreta resultat.

Vad måste er organisation göra för att ta er från nuet till framgångsbeskrivningen?

En handlingsplan tas fram i en kreativ process som stimulerar nytänkande och innovation, vilket ofta resulterar i djärva idéer och konkurrenskraftiga lösningar. Den hjälper er att prioritera bland föreslagna lösningar och åtgärder. Den identifierar kortsiktiga åtgärder som fungerar som språngbrädor för att ta nästa steg i rätt riktning. Den möjliggör en övergång från ett reaktivt till ett proaktivt agerande. En bra handlingsplan är konkret och identifierar vilka åtgärder som ger snabb avkastning och konkurrensfördelar mot de åtgärder som kräver långsiktig planering. Det blir med andra ord enkelt att hantera hållbarhetsfrågan i relation till lönsamhet och affärs- och verksamhetsutveckling i både det korta och det långa perspektivet.

Hållbarhetsstatus

Vi erbjuder verktyget för att göra en övergripande hållbarhetsstatus av ett företag. Verktyget används för att hjälpa företag att identifiera möjligheter och utmaningar för att ta steg mot hållbarhet. Den ger er ett underlag för att ta ett strategiskt helhetsgrepp för att styra organisationens hållbarhetsarbete.

Labb

Anmäl ditt företag till något av våra labb eller skapa ett eget labb med oss. Har du en utmaning du skulle vilja lösa med andra aktörer? Vi samlar en mindre grupp organisationer som vill fördjupa sina kunskaper inom ett visst ämne och hitta nya innovativa lösningar, applicera dessa på det egna företaget samt nätverka genom att utbyta erfarenheter och idéer med andra företag.

Jag vill veta mer om Social Sustainability Lab »