Hållbar utveckling är idag högt upp på agendan hos beslutsfattare världen över. De flesta samhällsaktörer är överens om att en global omställning mot hållbarhet är nödvändig. Vi ser ett ökat fokus på social hållbarhet, med frågor som finansiell instabilitet, ökande sociala klyftor, flyktingströmmar, arbetslöshet och utanförskap.

I Sverige finns många goda exempel på omställning i alla sektorer i samhället. Här har störst fokus legat på ekologiska hållbarhetsutmaningar och det finns idag en omfattande kunskapsbas. När det gäller social hållbarhet har vi inte gjort samma resa. Området upplevs som mer svårfångat och ofta baserat på värderingar.

För att skapa ett blomstrande samhälle med välfärd och god livskvalitet för alla människor, nu och i framtiden, kommer det att krävas mycket mer än vad som sker idag från alla samhällets aktörer. För att lyckas behöver vi få en betydligt djupare förståelse för hållbarhetsutmaningarnas komplexitet, relationerna mellan ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet, samt gapet mellan vad vi gör idag och vad vi behöver göra imorgon.

Det Naturliga Stegets metodik med fyra hållbarhetsprinciper ger ett ramverk för att tackla ovanstående utmaningar och skapa möjligheter i en föränderlig värld. Vi har sedan 1989 hjälpt hundratals aktörer världen över att accelerera sin omställning. Det Naturliga Steget har med stöd ur ny forskning förstärkt och konkretiserat principen för social hållbarhet med fem faktorer som är avgörande för att upprätthålla det sociala systemet.

• Hälsa
• Inflytande
• Kompetens
• Opartiskhet
• Mening

De fem sociala faktorerna utgör tillsammans en ram för det spelutrymme vi behöver hålla oss inom. Med dess hjälp kan vi också måla upp en heltäckande målbild av hur det ser ut när en organisation bidrar till social hållbarhet. Utifrån denna målbild kan sedan strategiska och ekonomiskt fördelaktiga vägar väljas som leder oss till vårt önskade framtida läge.

Det Naturliga Steget har tagit initiativet till Social Sustainability Lab för att skapa en djupare förståelse kring vad social hållbarhet är och uppmuntra organisationer att vara strategiska när det gäller deras sociala hållbarhetsresa.

Läs rapporten: Social Sustainability Lab »